Lipe Lovers
เรือสปีทโบ๊ท หลีเป๊ะ ลันตา

จากเกาะหลีเป๊ะ จะไปเกาะลันตา ได้อย่างไรบ้าง

บางท่านอาจจะนั่งรถตู้ไป แต่ถ้าไม่อยากนั่งรถตู้ไป จะไปทางเรือสปีทโบ๊ทก็สามารถทำได้ เพราะจากเกาะหลีเป๊[…]

Read more

เวลารถตู้หลีเป๊ะวิ่งจาก สนามบินหาดใหญ่ – ปากบารา

จองรถตู้ไป เกาะหลีเป๊ะ เวลารถตู้หลีเป๊ะ รับจากสนามบินหาดใหญ่ – ปากบารา ขาไป สนามบินหาดใหญ่ &#8[…]

Read more

เวลาเรือสปีทโบ๊ทปากบารา – หลีเป๊ะ

การเดินทางจากปากบาราข้ามไปยังเกาะหลีเป๊ะ จะใช้เรือสปีทโบ๊ทเดินทางจาก ปากบารา – หลีเป๊ะ ซึ่งใช้[…]

Read more

การเดินทางมาเกาะหลีเป๊ะ มีทั้งหมด 4 วิธี

การเดินทางโดยเครื่องบิน การเดินทางไปยัง เกาะหลีเป๊ะ โดยเครื่องบินนั้น สามารถนั่งเครื่องมาลงสนามบินหา[…]

Read more